primate

also known as
English Latin
primate
Primates




BrainInfo Copyright 1991-present University of Washington