primate

also known as
English Latin
primate
Primates
BrainInfo Copyright 1991-present University of Washington