animal

also known as
English Latin
animal
Metazoa
BrainInfo Copyright 1991-present University of Washington