Saimiri sciureus

also known as
English Latin
common squirrel monkey
Saimiri sciureus

adult and infant

courtesy of Wisconsin NPRC
in the wild

courtesy of Wisconsin NPRC
feeding on an insect

courtesy of Wisconsin NPRCBrainInfo Copyright 1991-present University of Washington