Papio papio

also known as
English Latin
western baboon
Papio papio

social group

courtesy of Wisconsin NPRC
adult

courtesy of Wisconsin NPRCBrainInfo Copyright 1991-present University of Washington