Papio cynocephalus

also known as
English Latin
yellow baboon
Papio cynocephalus

feeding

courtesy of Wisconsin NPRC
yawning

courtesy of Wisconsin NPRC
male and female

courtesy of Wisconsin NPRCBrainInfo Copyright 1991-present University of Washington